21.กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพรบ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Share on Line
Share on Pinterest