คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลแต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Share on Line
Share on Pinterest