ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ วิธีการ และสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแต้และนายกเทศมนตรีตำบลแต้

Share on Line
Share on Pinterest