ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ประจำปีงบประมาณ 2564

Share on Line
Share on Pinterest