ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแต้และผลการเลือกตั้งสมาชิกภาเทศบาลตำบลแต้ (บางส่วน)

Share on Line
Share on Pinterest