ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแต้ (เพิ่มเติม)

Share on Line
Share on Pinterest