ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่)

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (กรณีนับคะแนนเลือกตั้งใหม่)

Share on Line
Share on Pinterest