รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการประชาชน ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

Share on Line
Share on Pinterest