สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการประชาชน ณ จุดบริการของเทศบาลตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

Share on Line
Share on Pinterest