รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ร่างเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ครั้งที่ 2 /2560

Share on Line
Share on Pinterest