โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2564

1. ชื่อโครงการ        โครงการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2564

 

2. หลักการและเหตุผล

                   ปัจจุบันพบว่าการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งสถิติในจังหวัดศรีสะเกษพบว่า ปี พ.ศ. 2563 มีผู้ป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก จำนวน 149 ราย และในเขตอำเภออุทุมพรพิสัย มีผู้ป่วย จำนวน  18 ราย มีผู้ป่วยในเขตตำบลแต้ มี 10 ราย (ข้อมูล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแต้, เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564 ) นอกจากนี้ยังปรากฏว่ายุงลายสามารถแพร่พันธุ์ได้ตลอดทั้งปี ส่งผลให้อัตราการเกิดโรคไข้เลือดออกมีตลอดทั้งปี และแพร่ระบาดไปทั่วทั้งในเขตเมืองและชนบท ฉะนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เทศบาลตำบล จะต้องเร่งหาแนวทางในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกมิให้มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น แต่เนื่องจากการดำเนินการป้องกันโรคให้ได้ผลดีนั้น จะต้องได้รับความร่วมมือจากประชาชน / ชุมชนทุกครัวเรือน

 

                   เทศบาลตำบลแต้  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ในการป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546 หมวด 2 การกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบสาธารณะ  มาตรา 16 (19) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล (31) กิจกรรมอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ  และอำนาจตามความในมาตรา 50 (4)  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปีอยู่ในระหว่างฤดูฝน  และมีฝนตกติดต่อกัน  เป็นสาเหตุก่อให้เกิดน้ำท่วมขังกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก    เพื่อกำหนดมาตราในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของยุงลาย เช่น  การลดแหล่งเพาะพันธุ์และกำจัดยุงลาย การเฝ้าระวังความเสี่ยง เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน จึงได้จัดทำโครงการ พ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย ประจำปีงบประมาณ 2564 ขึ้น

 

3. วัตถุประสงค์

              3.1   เพื่อควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้มีการระบาด

                 3.2   เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

                3.3   เพื่อส่งเสริมศักยภาพของประชาชนในการเฝ้าระวังโรคอย่างยั่งยืน

                  

4. เป้าหมาย

        พื้นที่เขตรับผิดชอบเทศบาลตำบลแต้  จำนวน 14 แห่ง  แยกเป็น

     4.1   หมู่บ้าน        จำนวน                     8       หมู่บ้าน

     4.2   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       จำนวน     1       แห่ง                  

     4.3   โรงเรียน                       จำนวน               2       แห่ง

     4.4   วัด                   จำนวน                     3       แห่ง

 

5. กิจกรรมและวิธีการดำเนินการ

     5.1   จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติดำเนินการ

     5.2   ประสานงานและขอความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

     5.3   กำหนดการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก (พ่นเคมีหมอกควัน)

 

     5.4   ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ

     5.5   ประเมินผลการดำเนินงาน สรุป และจัดทำรายงานเสนอเพื่อทราบ

6. สถานที่ดำเนินการ

                   เขตพื้นที่ตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

 

7.  ระยะเวลาดำเนินการ

                   7.1   ครั้งที่ 1   เดือนมิถุนายน   2564

                 7.2   ครั้งที่ 2   เดือนกันยายน  2564

 

8. งบประมาณดำเนินการ

                   ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแต้ ประจำปีงบประมาณ 25624 จำนวน  62,000 บาท  (หกหมื่นสองพันบาทถ้วน) (ภาคผนวก ก)

                  

9. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

                   หน่วยงานหลัก

                   -เทศบาลตำบลแต้

                   หน่วยงานสนับสนุน

                   -กองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลแต้ 

 

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                   10.1 ไม่มีโรคไข้เลือดออกระบาดในพื้นที่

                   10.2 ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

                   10.3 ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังโรคอย่างยั่งยืน

Share on Line
Share on Pinterest