โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563

(การอบรม/ประชุมเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

เทศบาลตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                    ประจำปีงบประมาณ 2563

                  (การอบรม/ประชุมเพื่อเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

2. หลักการและเหตุผล            

ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา ๕๐ (๙) พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ หมวด ๒ มาตรา ๑๖ (๑)  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้กำหนดให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้ง       วางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 

ปัจจุบันการพัฒนาองค์กร และสถานการณ์ด้านการพัฒนาตามโครงสร้างการแบ่งงานมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านจำนวนบุคลากรที่มีการเปลี่ยนแปลง อำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่มีข้อระเบียบกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และในการบริหารงานท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์หรือบริบทในพื้นที่ในชุมชน และประชาชนที่มีปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการในการพัฒนาที่เปลี่ยนไปจากเดิม ตลอดจนสถานการณ์ทางการเงิน การคลังที่มีอยู่ค่อนข้างจำกัด เทศบาลตำบลแต้มีความจำเป็นอย่างยิ่ง         ที่จะต้องจัดทำประชาคมท้องถิ่น ระดับหมู่บ้าน และระดับตำบล เพื่อร่วมคิดร่วมทำร่วมตัดสินใจร่วมตรวจสอบร่วมรับประโยชน์ ร่วมกันแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล และเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สอดคล้องกับเหตุการณ์ที่เป็นจริงและ         เป็นปัจจุบันมากที่สุด อีกทั้งเทศบาลตำบลแต้ มีความจำเป็นต้องปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแต้ เนื่องจากห้องประชุมคับแคบไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากได้ อีกทั้งการติดต่องานราชการ       ในส่วนงานที่ให้บริการแก่ประชาชนอยู่บนชั้น 2 เป็นเหตุให้ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งเป็นผู้สูงอายุไม่สะดวก     ในการเข้าไปติดต่องานราชการ ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพสามารถอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้มารับบริการ และทำให้ประชาชนที่รับมารับบริการเกิดความพึงพอใจ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และเทศบาลตำบลแต้ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติงานประจำ จึงมีความจำเป็น       ต้องเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยปฏิบัติ          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 จึงจัดทำโครงการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563          

3. วัตถุประสงค์

         3.1 เพื่อให้ทราบถึงปัญหา ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลแต้ และนำเสนอข้อมูลเพื่อการพัฒนานำไปกำหนดโครงการ/กิจกรรม

          3.2 เพื่อให้ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลระหว่างเทศบาลร่วมกับชุมชนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

3.3 เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างรอบคอบถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

3.4 เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลตำบลแต้ เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยมีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือการบริหารงาน

4. เป้าหมาย

          คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาล ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ สัดส่วนประชาคม ผู้นำชุมชน กรรมการชุมชน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล       อสม. อปพร. กรรมการกองทุนหมู่บ้าน กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี กลุ่มเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ปราชญ์หมู่บ้าน             อาสาพัฒนาชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ ผู้สูงอายุทุกคน            เจ้าของร้านค้า กลุ่มบุคคลอื่นๆ ประชาชนทุกคน หรือทุกครัวเรือนในตำบลแต้

5. วิธีดำเนินการ

          5.1 ขออนุมัติจัดทำโครงการ

          5.2 ประสานงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมเอกสาร แจ้งผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ

          5.3 จัดอบรม/ประชุมประชาคมหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน

          5.4 รวบรวมข้อมูล จากส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ

          5.5 ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผน/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น/เสนอผู้บริหารท้องถิ่น

6. ระยะเวลาดำเนินการ

           1 พฤศจิกายน 2562 – 30 กันยายน 2563

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ

          งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแต้

8. งบประมาณ

          เบิกจ่ายจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ จำนวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามภาคผนวกแนบท้าย โดยเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         9.1 ทำให้รับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลแต้ นำข้อมูลมากำหนดโครงการ/กิจกรรม บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแต้

          9.2 ทำให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตรวจสอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลระหว่างเทศบาลร่วมกับชุมชน ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

          9.3 ทำให้การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลแต้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

          9.4 เทศบาลตำบลแต้มีแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือในการบริหารงานเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น สามารถนำไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงจุดมากขึ้น

Share on Line
Share on Pinterest