โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาเรียนรู้แนวทางการฝึกอาชีพ ของสตรีพิการและเครือข่ายด้านสตรี

โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาเรียนรู้แนวทางการฝึกอาชีพ ของสตรีพิการและเครือข่ายด้านสตรี


วัน พุธ ที่ 7 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 
     เทศบาลตำบลแต้ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลแต้ เพื่อเปิดโลกทัศน์ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่คนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ เครือข่ายสตรีและองค์กรด้านคนพิการ

Share on Line
Share on Pinterest