การประชุมคณะกรรมการศูนย์ ปฏิบัติการตอบโตัภาวะฉุกเฉินทางด้นสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า

การประชุมคณะกรรมการศูนย์ ปฏิบัติการตอบโตัภาวะฉุกเฉินทางด้นสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า


วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 
     เทศบาลตำลแต้ ร่วมกับ รพ.สต.แต้ ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์ ปฏิบัติการตอบโตัภาวะฉุกเฉินทางด้นสาธารณสุข (EOC)กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าตำบลแต้อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ ประธาน อสม. ได้ปรึกษาหารือสถานที่กักกันและกักคอยประจำตำบลแต้ มติที่ประชุมให้ทุกหมู่จัดหาสถานที่กักกันส่วนกลางไว้ กรณีที่ไม่มีที่พัก และสถานที่กักคอยคือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเก่า ซึ่งทางเทศบาลรับเป็นหน่วยงานจัดเตรียมสถานที่และช่วยเหลือการยังชีพ ฝ่า รพ.สต.เป็นผู้ประสานข้อมูสการดูแลและส่งต่อ ฝ่ายผู้นำชุมชนและ อสม. เป็นผู้รายงานและติดตามผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่

Share on Line
Share on Pinterest