โครงการชุมชนปลอดขยะ (การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ) ในเดือน กันยายน 2564

โครงการชุมชนปลอดขยะ (การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ) ในเดือน กันยายน 2564

 

โครงการชุมชนปลอดขยะ(การลด คัดแยกและใช้ประโยชน์จากขยะ) ในเดือน กันยายน 2564

ให้เทศบาลตำบลแต้ อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ

Share on Line
Share on Pinterest