กิจกรรม ออกประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8 เรื่อง การขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของประชาชน

กิจกรรม ออกประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8  เรื่อง การขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของประชาชน


ระหว่างวันที่ 2-9 กันยายน 2564
         เทศบาลตำบลแต้  นำโดย นายสุวิทย์  แท่นทอง  นายกเทศมนตรีตำบลแต้  ออกประชาคมหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 8  เรื่อง การขอใช้น้ำประปาส่วนภูมิภาค  เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำของประชาชน

Share on Line
Share on Pinterest