สำนักปลัดเทศบาลตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับเอกสาร สารการจัดทำแผนพัฒนาสามปี การจัดทำร่างเทศบัญัติ การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาเทศบาล และคณะผู้บริหาร การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ เทศบาล ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการสังคม เกี่ยวกับการสังคมเคราะห์ การส่งเสริมการเกษตร การอนุรักษ์แหล่งน้ำ และ ป่าไม้ การให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคมและ ปฏิบัติ หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 5 งาน คือ

  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานสารบรรณ
 2. งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร
 3. งานบริหารงานบุคคล
 4. งานเลือกตั้ง
 5. งานระเบียบข้อบังคับการประชุม
 6. งานการประชุม
 7. งานอำนวยการและประสานราชการ
 8. งานติดตามผลการปฏิบัติ
 9. งานตามมติสภาเทศบาล
 10. งานเลือกตั้ง
 11. งานข้อมูลการเลือกตั้ง
 12. งานชุมชนสัมพันธ์
 13. งานรักษาความสงบเรียบร้อย
 14. งานสนับสนุนและบริการ
 15. งานอำนวยการ
 16. งานป้องกัน
 17. งานช่วยเหลือฟื้นฟู
 18. งานกู้ภัย

  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานนโยบายและแผนพัฒนา
 2. งานวิชาการ
 3. งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์
 4. งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์
 5. งานงบประมาณ

  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานกฎหมายและนิติกรรม
 2. งานการดำเนินทางคดีและศาลปกครอง
 3. งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์
 4. งานระเบียบการคลัง
 5. งานเทศบัญัติ

  งานตรวจสอบภายใน

  งานทะเบียนและบัตร

Share on Line
Share on Pinterest