กองคลัง มี ภาระหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีและทะเบียน รับ - จ่าย เงินงบประเภทงานเกี่ยวกับการเงิน การเบิกจ่ายเงินการ เก็บรักษาเงิน การนำส่งเงิน การฝากเงิน การตรวจเงิน เทศบาล รวบรวมสถิติเงินได้ประเภทต่างๆ การเบิกตัดปีการขยายเวลาเบิก จ่ายงบประมาณการหักภาษี และนำส่งรายการเงินคงเหลือประจำการรับและจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาล การยืมเงินทดลองราชการ การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและทรัพย์สิน ตรวจสอบงานของจังหวัดและสำนักงานตรวจ เงินแผ่นดิน การเร่งรัดใบสำคัญและใบเงินยืมค้างชำระ การจัดเก็บภาษี การประเมินภาษี การเร่งรัดจัดเก็บรายได้การพัฒนารายได้การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมต่างๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมายแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ

  งานการเงิน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานรับเงิน - เบิกจ่ายเงิน
 2. งานจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
 3. งานเก็บรักษาเงิน

  งานบัญชี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานการบัญชี
 2. งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย
 3. งานงบการเงินและงบทดลอง
 4. งานงบแสดงฐานะทางการเงิน

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า
 2. งานพัฒนารายได้
 3. งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ
 4. งานทะเบียนเบิกควบคุมและเร่งรัดรายได้

  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี
 2. งานพัสดุ
 3. งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ

Share on Line
Share on Pinterest