วิสัยทัศน์การพัฒนา

“มุ่งมั่นพัฒนา    นำพาเกษตรอินทรีย์     มีกีฬาเด่น        เน้นวัฒนธรรม”

ยุทธศาสตร์

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 นโยบายเร่งด่วน

 1. สนองนโยบายของรัฐในการแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน
 2. ฉับไวทันต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจสังคม รวมทั้งการสื่อสารและรับข่าวสาร (อินเตอร์เน็ต วารสารหรือหนังสือพิมพ์) ทำให้ประชาชนไม่เสียโอกาสเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน               
 3. ประสานงานขอรับการช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน รวมทั้งขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อความสำเร็จตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 นโยบายด้านเศรษฐกิจ การคลัง และการสร้างรายได้

 1. ส่งเสริมให้เกิดสัมมาอาชีพ เต็มพื้นที่ให้มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน ในหมู่บ้านให้เกิดตลาดชุมชนหรือตลาดพอเพียงในการค้า การแลกเปลี่ยนหมุนเวียน  สร้างความมั่นคงและยั่งยืน โดยนำเอาแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้อย่างจริงจัง
 2. ส่งเสริมให้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ไม่เผาตอซังข้าว ให้ไถกลบตอซังข้าว เพื่อเกิดพื้นที่การปลูกพืชผัก ผลไม้ และสินค้าปลอดสารพิษ
 3. ส่งเสริมแหล่งศูนย์เรียนรู้ เพื่อศึกษาดูงานสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในเขตเทศบาลตำบล
 4. จัดสรรทุนหมุนเวียนให้ประชาชนกู้ยืมในการประกอบอาชีพ  โดยมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย
 5. ปรับปรุง ข้อมูลการเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมให้เป็นปัจจุบันทันสมัย โปร่งใส ใช้เทคโนโลยี มีระบบและเป็นธรรม

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและคมนาคม

 1. ปรับปรุงและสร้างถนนที่ประชาชนสัญจรให้ครบทุกพื้นที่หมู่บ้าน
 2. เส้นทางจราจรพร้อมรางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐานและเกิดความปลอดภัยในการสัญจร
 3. พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน
 4. ติดตั้งและบำรุงรักษาไฟฟ้าแสงสว่างตามหมู่บ้านและที่เสี่ยงภัย รวมทั้งไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
 5. ฟื้นฟูพัฒนาและขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ ให้สามารถกักเก็บน้ำไว้สำหรับอุปโภค - บริโภค  ตลอดทั้งปี

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 นโยบายด้านการศึกษา และพัฒนาสังคม

 1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนหรือสู่นานาชาติ  อบรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  ทันโลก  ทันเหตุการณ์  ทันสมัย  มีเกียรติ  มีศักดิ์ศรี ให้ประชาชนทุกกลุ่ม  ได้รับการพัฒนาศักยภาพเกิดสำนึกที่ดีต่อสังคม  มีความรักความสามัคคี  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  และวัฒนธรรมที่ดี
 2. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาขนตั้งแต่เด็กแรกเกิด ตลอดจน การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส จัดสรรสวัสดิการชุมชนอย่างเหมาะสมเป็นธรรม ประชาชนมีศักยภาพสูงขึ้น มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกัน
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับรู้เรื่องกฎหมาย รวมทั้งไกล่เกลี่ย  ประนีประนอมพิพากษาต่าง ๆ

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 นโยบายด้านสาธารณสุข  การกีฬาและสิ่งแวดล้อม

 1. ส่งเสริมงานสุขภาพชุมชน
 2. ส่งเสริมกิจกรรมสุขภาพอนามัย การป้องกันโรค ประชาชนรักการออกกำลังกาย  รู้จักใช้สมุนไพรพื้นเมืองตามหมู่บ้าน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและการป้องกันรักษาโรค
 3. ส่งเสริมการกีฬา เพื่อให้เยาวชนหันมาเล่นกีฬามากขึ้น และห่างไกลยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และพัฒนาสู่อาชีพตามศักยภาพบุคคลหรือทีมกีฬา โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมตลอดทั้งเพิ่มพื้นที่นันทนาการ และการกีฬา
 4. ส่งเสริมการปลูกป่าและต้นไม้ พืชเศรษฐกิจ ไม้ใช้สอย ไม้ผล ไม้ประดับ คุ้มครองดูแล  และบำรุงรักษาป่าสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน หมู่บ้าน มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาดปลอดภัย (มีถังเก็บขยะทุกหมู่บ้าน มีรถเก็บขยะ เป็นต้น)

ยุทธศาสตร์ที่ 6 นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม งานประเพณี

 1. ส่งเสริมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาศาสนาธรรม และการอบรม พัฒนาจิตใจ ตลอดทั้ง ร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาให้มากขึ้น ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.ยุทธศาสตร์ที่ 7 นโยบายด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

 1. ส่งเสริมและพัฒนาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีศักยภาพ พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ จัดให้มีอุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องใช้ที่จำเป็น ในการป้องกันและระวังอัคคีภัย เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งจัดเวรตรวจตรา เฝ้าระวังภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 2. ส่งเสริมให้มีสวัสดิการสำหรับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างทั่วถึง

8.ยุทธศาสตร์ที่ 8 นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร

 1. บริหารงานโดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมมาภิบาล
 2. สร้างจิตสำนึกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นที่พึ่งของประชาชน (เป็นราชการแต่วิญญาณเป็นชุมชนชาวบ้าน)
 3. ส่งเสริมให้เทศบาลตำบล  เป็นแหล่งนวัตกรรมเทคโนโลยี  มีสารสนเทศที่นำสมัยก้าวไกลไปพร้อมโลกแห่งการสื่อสารไร้พรมแดนหรือไอที
 4. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์ของสำนักงานเทศบาล เช่น รั้ว ประตู 
 5. ส่งเสริมและพัฒนาเพิ่มศักยภาพของบุคลากร พนักงาน-เจ้าหน้าที่เทศบาล ให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้การบริหารบรรลุตามนโยบายทุกด้าน

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

 1. ปรับปรุงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 

 2. ส่งเสริมความสามารถของเศรษฐกิจชุมชน และมุ่งสร้างให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น

 3. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น

 4. ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาการเรียนรู้ น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง สู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 5. พัฒนากิจกรรมสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

 6. ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการและสร้างเสริมสุขภาพอนามัย

 7. สร้างจิตสำนึกการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบน้ำเสีย

 8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารและจัดการองค์กร

 9. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

 10. สนองนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดและนโยบายอำเภอ

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

 1. ระบบสาธารณูปโภคทั่วถึงการคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัย โครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานครอบคลุมทั้งตำบล
 2. ประชาชนมีอาชีพ เกิดรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 3. ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการส่งเสริม อนุรักษ์และสืบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 4. ประชาชนมีการศึกษา องค์ความรู้มากขึ้น น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
 5. ยกระดับคุณภาพชีวิตของสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์
 6. พัฒนาการกีฬา นันทนาการและเสริมสร้างสุขภาพให้ประชาชน
 7. มีระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบน้ำเสีย
 8. การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น อยู่ในระบอบประชาธิปไตย
 9. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 10. เกิดการสนองตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจังหวัดและนโยบายอำเภอ

 

Share on Line
Share on Pinterest