การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้างการบริหารงาน

 

http://tae.go.th/public/texteditor/data/index/menu/252

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูโครงสร้างการบริหารงาน

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

http://tae.go.th/public/

 

http://tae.go.th/public/person/data/chart/structure_id/5/menu/433  *ฝ่ายข้าราชการการเมืองอยู่ระหว่างรับรองผลเลือกตั้ง

 

http://tae.go.th/public/person/data/chart/structure_id/7/menu/435

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูคณะผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการ

O3

อำนาจหน้าที่

 

http://tae.go.th/public/texteditor/data/index/menu/600

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูอำนาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล

O4

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

http://tae.go.th/public/list/data/datacategory/catid/29/menu/290/page/1

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/626/menu/290/catid/29/page/1

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/627/menu/290/catid/29/page/1

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/628/menu/290/catid/29/page/1 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/735/menu/290/catid/29/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนพัฒนาหน่วยงาน

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 

http://tae.go.th/public/default/index/index/menu/9

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 มุมบนขวาชื่อเมนูติดต่อเรา , จุดที่ 2 เมนูติดต่อ/แผนที่ ย่อยในเมนูบริการประชาชน

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/587/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/587/page/2

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/276/

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/274//menu/511

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์ ชื่อเมนูข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ และเมนูกิจกรรม/ผลงาน

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

O8

Q&A

 

http://tae.go.th/public/webboard/data/index/menu/329

 

http://tae.go.th/public/webboard/data/listtopic/forum_id/7/menu/329

 

http://tae.go.th/public/webboard/data/listcomment/forum_id/7/topic_id/33/page/1/menu/329

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 แบนเนอร์เมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) อยู่ด้านข้างภาพปลัด  , จุดที่ 2 ชื่อเมนูกระดานกระทู้ (ถาม-ตอบ) ย่อยในเมนูบริการ

O9

Social Network

 

http://tae.go.th/public/default/index/index/menu/9

 

คำอธิบาย: block Facebook Fanpage หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงมาท้ายเว็บไซต์ฝั่งด้านขวาใต้แบนแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานของหน่วยงาน

แผนการดำเนินงานประจำปี

O10

แผนการดำเนินงานประจำปี

 

http://tae.go.th/public/list/data/datacategory/catid/13/menu/290/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูแผนการดำเนินงาน

O11

รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/811/menu/569/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูแผนงาน ชื่อเมนูรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

http://tae.go.th/public/list/data/datacategory/catid/19/menu/290/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/734/menu/290/catid/19/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การปฏิบัติงาน

O13

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/602/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/480/menu/602/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ

O14

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/464 

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/684/menu/464/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบริการประชาชน ชื่อเมนูคู่มือและมาตรฐานการให้บริการ

O15

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/645

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/780/menu/645/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

O16

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/569/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/771/menu/569/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูผลการดำเนินงานชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน และเมนูสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจในการบริการประชาชน

O17

E-Service

 

http://tae.go.th/public/texteditor/data/index/menu/641

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในหัวข้อบริการประชาชน ชื่อเมนูบริการออนไลน์ (E-Service)

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

O18

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

http://tae.go.th/public/list/data/datacategory/catid/36/menu/606

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/721/menu/606/catid/36/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/722/menu/606/catid/36/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูเทศบัญญัติ ชื่อเมนูเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

O19

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/803/menu/569/page/1

 

คำอธิบาย: วางคำอธิบาย

O20

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

http://tae.go.th/public/list/data/datacategory/catid/39/menu/415/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/770/menu/415/catid/39/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูรายงานข้อมูลทางการเงิน ชื่อเมนูงบแสดงฐานะทางการเงิน

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/824/menu/290/catid/37/page/1

 

คำอธิบาย: วางคำอธิบาย

O22

ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/278/

 

http://tae.go.th/public/rss/egp/listegp/menu/626

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง
1 ชื่อเมนูประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ประกาศราคากลาง/ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
2 ชื่อเมนูข่าวจัดซื้อจัดจ้างเชื่อมโยงจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/611

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/825/menu/611/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/826/menu/611/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/827/menu/611/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/828/menu/611/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/829/menu/611/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/830/menu/611/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/831/menu/611/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลการจัดซื้อจ้าง ชื่อเมนูสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O25

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/775/menu/627/catid/41/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O26

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/808/menu/627/catid/47/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/809/menu/627/catid/47/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/807/menu/627/catid/47/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O27

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

  1.การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
 

http://tae.go.th/public/list/data/datacategory/catid/42/menu/627 

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/814/menu/627/catid/42/page/1

 

2.การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

 

http://tae.go.th/public/list/data/datacategory/catid/42/menu/627

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/815/menu/627/catid/42/page/1

  3.หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
 

http://tae.go.th/public/list/data/datacategory/catid/42/menu/627

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/816/menu/627/catid/42/page/1

  4.หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
 

http://tae.go.th/public/list/data/datacategory/catid/42/menu/627

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/817/menu/627/catid/42/page/1

  5.หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
 

http://tae.go.th/public/list/data/datacategory/catid/42/menu/627

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/818/menu/627/catid/42/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O28

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/813/menu/627/catid/41/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

O29

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/585

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/764/menu/585/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/712/menu/627/catid/43/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูบริการ ชื่อเมนูศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

O30

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/745/menu/585/page/1

 

http://tae.go.th/public/complaint/data/index/menu/460

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ จุดที่ 1 ย่อยในเมนูบุคลากร ชื่อเมนูร้องเรียนทุจริต , จุดที่ 2 แบนเนอร์ร้องเรียนทุจริตเลื่อนลงมาด้านล่างจะอยู่ฝั่งซ้ายมือ

O31

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/643

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/781/menu/643/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูผลการดำเนินงาน ชื่อเมนูข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ชื่อเรื่องข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง การร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

O32

ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 

http://tae.go.th/public/texteditor/data/index/menu/641

 

http://tae.go.th/public/webboard/data/addtopic/forum_id/5/menu/329

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์เลื่อนลงมาด้านล่าง แบนเนอร์เมนูแสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน จะอยู่ฝั่งขวามือ

O33

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/765/menu/274/page/1

 

คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

http://tae.go.th/public/texteditor/data/index/menu/516

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/805/menu/274

 

คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/768/menu/627/catid/43/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/804/menu/569/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยอยู่ในเมนูข้อมูลพื้นฐาน ชื่อเมนูงานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/820/menu/274

 

คำอธิบาย: ประชาสัมพันธ์ที่เมนูกิจกรรมและผลงาน เมนูอยู่หน้าแรกเว็บไซต์ เลื่อนลงอยู่ระหว่างกลางเว็บไซต์

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

O39

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 

http://tae.go.th/public/list/data/datacategory/catid/34/menu/290/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/484/menu/290/catid/34/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/776/menu/290/catid/34/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในแผนงาน ชื่อเมนูแผนแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

O40

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/569/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/778/menu/569/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/777/menu/569/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

O41

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/569/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/779/menu/569/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

O42

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

http://tae.go.th/public/list/data/index/menu/569/page/1

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/772/menu/569/page/1

 

คำอธิบาย: หน้าแรกเว็บไซต์ ย่อยในการดำเนินงาน ชื่อเมนูรายงานผลการดำเนินงาน

O43

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

 

http://tae.go.th/public/list/data/detail/id/812/menu/569/page/1

 

 

Share on Line
Share on Pinterest