thumbs
นายสุวิทย์ แท่นทอง
นายกเทศมนตรีตำบลแต้
082-146-0455
thumbs
นายจำเนียร ประพาฬ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแต้
080-726-4396
thumbs
นางพิชชาภรณ์ จันทมาศ
รองนายกเทศมนตรีตำบลแต้
06-5237-2890
thumbs
นายประวิต อาจวิชัย
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแต้
089-629-6476
thumbs
นางพฤกษ์ษา สุขใหม่
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแต้
06-1621-3673
    person_upload/backend/groupphoto17_2.jpg person_upload/backend/groupphoto17_1.jpg person_upload/backend/groupphoto17_3.jpg

Share on Line
Share on Pinterest