thumbs
นายวีระยุทธ จันทร์อบ
ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

thumbs
นายนพรัตน์ พวงยอด
นักวิชาการศึกษา

thumbs
นางประทุม แสงปราบ
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสุติมา ศรีหจันทร์
ครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางทองนิ้ม ภิรมย์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

thumbs
นางสาวสุภาพรรณ บุญวงค์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
-
thumbs
นายกิตติภพ แท่นทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
-
thumbs
นางสาวมัทริกา พรหมทา
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

thumbs
นายวันชัย วันสาย
ภารโรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
081-142-0728
thumbs
นางสาวอนันทยา อุดมผุย
แม่บ้าน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

Share on Line
Share on Pinterest