ชื่อ
: นางศิริรัตน์ ทองสาย
ตำแหน่ง
: หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์
: