ชื่อ
: นายประดิษฐ์ โยสีทา
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทรศัพท์
: 086-874-4440