ชื่อ
: นายกิตติกร ไชยพันธ์
ตำแหน่ง
: คนงานประปา
โทรศัพท์
: