ชื่อ
: นายสุวิทย์ แท่นทอง
ตำแหน่ง
: นายกเทศมนตรีตำบลแต้
โทรศัพท์
: 082-146-0455