ชื่อ
: นายจำเนียร ประพาฬ
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรีตำบลแต้
โทรศัพท์
: 080-726-4396