ชื่อ
: นายประวิต อาจวิชัย
ตำแหน่ง
: ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแต้
โทรศัพท์
: 089-629-6476