ชื่อ
: นางพฤกษ์ษา สุขใหม่
ตำแหน่ง
: เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแต้
โทรศัพท์
: 06-1621-3673