ชื่อ
: นางพิชชาภรณ์ จันทมาศ
ตำแหน่ง
: รองนายกเทศมนตรีตำบลแต้
โทรศัพท์
: 06-5237-2890