ชื่อ
: นายคำเพย พวงยอด
ตำแหน่ง
: กำนัน หมู่ที่ ๖
โทรศัพท์
: