ชื่อ
: นายเทียนชัย ไชยพันธ์
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๑
โทรศัพท์
: