ชื่อ
: นายดัด เพ็งศร
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๗
โทรศัพท์
: