ชื่อ
: นายไพรบูรณ์ จวงพันธ์
ตำแหน่ง
: ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๘
โทรศัพท์
: