ชื่อ
: นายประเสริฐ ใจดี
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์
: