ชื่อ
: นายสุรพล สงวนแก้ว
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์
: