ชื่อ
: นางสาวสมร สมอไทย
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์
: