ชื่อ
: นายมนตรี จันทบาล
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์
: