ชื่อ
: นางดวงพร ไม่ปรากฏ
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทรศัพท์
: