ชื่อ
: นายประเทือง หลักทอง
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์
: