ชื่อ
: นางสาวศิริลักษณ์ เท่าสิงห์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์
: