ชื่อ
: นางวิภาดา แสงนนท์
ตำแหน่ง
: สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทรศัพท์
: