ชื่อ
: ร.ต.ท.สายัณต์ ถีระภาพร
ตำแหน่ง
: ประธานสภาเทศบาลตำบลแต้
โทรศัพท์
: