ชื่อ
: นายทองเดือน พิมทา
ตำแหน่ง
: รองประธานสภาเทศบาลตำบลแต้
โทรศัพท์
: