ชื่อ
: ส.ต.ท.วรศักดิ์ พรหมพิลา
ตำแหน่ง
: ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์
: 08-9845-1494