ชื่อ
: นางศิริรัตน์ ทองสาย
ตำแหน่ง
: หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทรศัพท์
: 06-1023-8091