ชื่อ
: นางศิริรัตน์ ทองสาย
ตำแหน่ง
: หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์
: -