ชื่อ
: นายวีระยุทธ จันทร์อบ
ตำแหน่ง
: ผู้อำนวยการกองช่าง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์
: