ชื่อ
: นายชัชชัย แจ้งสว่าง
ตำแหน่ง
: เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย
โทรศัพท์
: