ชื่อ
: นายกิตติภพ แท่นทอง
ตำแหน่ง
: ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทรศัพท์
: -